Privacyverklaring

R.Z. & P.C. Poseidon ’56, gevestigd aan Sportlaan 10b 2982 SN Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zwembad de Fakkel

Sportlaan 10b

2982 SN Ridderkerk

+31180425530

Functionaris Gegevensbescherming van Poseidon ’56: Ditty Romijn
Zij is te bereiken via ledenadministratie@poseidon56.nl.

Artikel 1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Poseidon ’56 verwerkt persoonsgegevens (in Sportlink, zie hieronder) van de leden van de vereniging. Functionarissen die de gegevens verwerken hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en gaan zorgvuldig met deze gegevens om.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Artikel 2 Sportlink

Sportlink is het programma wat gebruikt wordt voor het registreren van leden die zich bij de KNZB aansluiten. Sportlink is het overkoepelend programma wat alle gegevens koppelt aan individuele spelers, teams en competities. De gegevens van oud-leden die voor de Sportlink periode ingeschreven en uitgeschreven zijn, zijn bij de ledenadministratie bewaard gebleven. Betaalgegevens zijn verwijderd. Graag wijzen wij jou ook op het privacy beleid van Sportlink: https://www.sportlink.nl/privacyverklaring/

Artikel 3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Poseidon ’56 vraagt toestemming van ouder of voogd wanneer het de gegevensverwerking van personen jonger dan 18 jaar betreft. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@poseidon56.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Poseidon ’56 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van alle financiële transacties
 • Informeren van jou indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Poseidon ’56 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens blijven bewaard zolang je een lidmaatschap bij onze vereniging hebt en worden 6 maanden na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. De gegevens blijven in Sportlink bewaard. Het is voor leden niet mogelijk om de ledenlijst (al dan niet op papier) zonder toestemming te raadplegen.

Artikel 6 Delen van persoonsgegevens met derden

Poseidon ’56 verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten met betrekking tot jouw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Poseidon ’56 gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Poseidon ’56 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@poseidon56.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Poseidon ’56 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poseidon ’56 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vertrouwenscommissie via  vertrouwenspersoonposeidon56@gmail.com

Artikel 10 Wie persoonsgegevens verwerken

Binnen Poseidon ’56 worden de persoonsgegevens enkel verwerkt door hiervoor bevoegde personen. Het betreft de Ledenadministratie, penningmeester en secretaris. Zij verwerken deze persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de richtlijnen zoals in dit document beschreven.

Artikel 11 Beeldmateriaal

Het maken van beeldmateriaal in verschillende vormen zoals foto’s of filmpjes zijn alleen toegestaan als hier toestemming voor is gegeven. De trainers/aanvoerders/coaches zullen teams of groepen inlichten en dit bespreken. Bij geen toestemming komen de leden onherkenbaar op een foto of in een filmpje terecht. Fotograven of andere instanties zullen om toestemming moeten vragen. Bij gevoeligheid dient het bestuur hier ook in mee te beslissen. Zie het huishoudelijk reglement op de website van Poseidon’56 voor nadere toelichting.